Lawbiz.pl - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.umownik.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem danych osobowych gromadzonych przez serwis jest Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?
Administratorem danych osobowych jest Lawbiz Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648930. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Mateusz Potocki, iod@umownik.pl Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta) przetwarzamy Twoje. imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustanowione hasło;
 • w celu wykonania Umowy sprzedaży umów przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie, takie jak dane dotyczące płatności;
 • w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, tj. przeglądanie stron www serwisu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP (więcej szczegółów znajduje się w Polityce Cookies);
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego; (więcej szczegółów znajduje się w Polityce Cookies);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie umów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, tzn. imię oraz adres e-mail;
 • w celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane podane w celu kontaktu lub zapisu do usługi newsletter, tj. adres e-mail;
 • w celu prowadzenia naszego profilu w mediach społecznościowych, kontaktu z Tobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, przesyłania Ci informacji handlowych za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym informacji o nowościach w aplikacji Umownik, możemy przetwarzać twoje imię i nazwisko, wizerunek i inne publicznie dostępne dane na twoim profilu społecznościowym;
 • w celu umożliwienia komentowania naszych artykułów udostępnianych na blogu przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu dodania komentarza, tj. imię i adres e-mail;
 • w celach odpowiedzi na Twoje zapytania przesyłane przez formularz kontaktowy lub usługę czat przetwarzamy dane podane w formularzach kontaktowych, tj. imię i adres e-mail;

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest:
 • Art. 6 lit. 1 ust. a RODO (zgoda użytkownika) w przypadku wyrażenia chęci na otrzymywanie od nas informacji marketingowych
 • Art. 6 lit. 1 ust b RODO (umowa) w przypadku założenia konta i akceptacji regulaminu oraz w przypadku zakupu kolejnych usług oferowanych przez Umownik
 • Art. 6 lit. 1 ust. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w przypadku wykorzystywania pików cookies, poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności serwisu internetowego oraz działalności z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tj. promocji naszej działalności oraz odpowiedzi na Twoje pytania przesłane z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?
W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych. Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas korzystania z naszych usług dla celów realizacji tych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Po zaprzestaniu korzystania przez Ciebie z naszych usług możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych i innych Użytkowników prawnie uzasadnionych interesów (np. w celach zwalczania nadużyć).
Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane firmą trzecim do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych i informatycznych).
W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn.
Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?
Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Prawo to zapewnia możliwość żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy. W niektórych przypadkach realizując Twoje żądanie będziemy musieli zweryfikować poprawność nowych danych, które nam dostarczysz.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych,
 • gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
 • gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania,
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci również jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Tobie bezpośrednio lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, którą z nami zawarłeś, a samo przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych). W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływały.