Zapytanie ofertowe nr 1/2018 wraz z rozstrzygnięciem

Wyłączone

Pobierz zapytanie ofertowe w formie dokumentu PDF pod tym linkiem.

Poznań, dnia 14.11.2018 r.

LawBiz Technology Sp. z o.o.

Wodna 15/4
61-782 Poznań
Tel: (+48) 691 069 319

E-mail: biuro@lawbiz.pl

https://www.lawbiz.pl/

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest LawBiz Technology sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wodnej 15/4, 61-608 Poznań

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z ADO pod adresem e mail: biuro@lawbiz.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Poznań, dnia 14.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

dotyczy rozwoju aplikacji UMOWNIK, która będzie opierał się o 3 nowe dedykowane moduły,

mające na celu rozszerzenie obecnych funkcjonalności.

I. ZAMAWIAJĄCY

LawBiz Technology Sp. z o.o.
ul. Wodna 15/4
61-782 Poznań
Tel: (+48) 691 069 319
E-mail: biuro@lawbiz.pl
https://www.lawbiz.pl/ 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. KOD CPV

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

 1. ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi rozbudowa systemu informatycznego aplikacji UMOWNIK, szczegółowo określona w pkt 2.1 – 2.5, która będzie opierała się o 3 nowe dedykowane moduły mające na celu rozszerzenie obecnych funkcjonalności. W zakres prac wchodzą prace koncepcyjne, prace programistyczne, testy zamknięte oraz testy z użytkownikami końcowymi zakończone stworzeniem raportu o cechach weryfikowalnych ze wskazaną metodologią przez Wykonawcę.

 2.1 Funkcjonalność zaawansowanego generatora umów

Funkcjonalność wprowadza w aplikacji możliwość wygodnego i inteligentnego tworzenia wielu szablonów umów, wraz z ich wersjonowaniem i śledzeniem zależności z tym związanych (funkcjonalności te przenikają się z modułami dynamicznego EOD oraz Modułu Umów Dynamicznych).

Innowacją w rozwiązaniu jest duża elastyczność generatora, pozwalająca na stworzenie w zasadzie dowolnej umowy w systemie, bez konieczności ingerencji osób technicznych (informatyków). Intuicyjność rozwiązania będzie pozwalać na tworzenie dokumentów przez dowolnych użytkowników nie dysponujących umiejętnościami z zakresu informatyki, do obsługi generatora dokumentów  wystarczająca będzie podstawowa konsumencka znajomość obsługi komputera i portali internetowych.  Generator umów jest funkcjonalnością innowacyjną, niespotykaną nigdzie w podobnym rozwiązaniu, pozwalającym na automatyzację tworzenia, wersjonowania i zawierania umów na odległość.

2.2 Moduł dynamicznego EOD

Moduł ten ma wprowadzić funkcjonalność w pełni zarządzalnego, dynamicznego systemu obiegu dokumentów, który będzie współdziałał z mechanizmami zaimplementowanymi już w aplikacji Umownik. System ten pozwoli na określanie sposobu obiegu dla różnych typów dokumentów, przyporządkowanych do różnych typów spraw. System będzie m.in. pozwalał na dodawanie wielu osób do procesu, określanie ścieżki krytycznej, a także wyznaczanie maksymalnego czasu na podjęcie decyzji o dalszej drodze dokumentu.

Ponadto, moduł ten ma pozwalać na dynamiczną wizualizację ścieżki obiegu dokumentów obrazująca w czasie rzeczywistym postęp prac – wizualizacja ta ma być dostępna na poziomie szablonu, pokazując jakie kroki musi przejść dokument od jego utworzenia do pełnej akceptacji. Dodatkowo wizualizacja ma być dostępna również z poziomu konkretnej umowy, prezentując aktualną pozycję na ścieżce realizowanego procesu.

2.3 System (Moduł) Umów Dynamicznych – oparty o ideę smart contractu

Moduł SUD ma wprowadzać w ramach aplikacji rozwiązania, które nawiązują do idei “smart contract”. W przeciwieństwie do nich, rozwiązanie proponowane w Umowniku nie ma być jednak oparte o technologię blockchain, a o mechanizmy autoryzacji i potwierdzenia zawartości poprzez wbudowane już w system mechanizmy.

SUD ma pozwalać na kontrolowanie umów, które będą przez system w sposób inteligentny analizowane pod kątem zawartych zobowiązań oraz ich legalności, pozwalać śledzić postęp ich realizacji, a także przypominać o ich wykonaniu. Ma to umożliwiać np. przypominanie o ratalnej płatności w odpowiednim terminie, czy propozycję przedłużenia umowy najmu, której zakończenie się zbliża. Funkcjonalność SUD ma być ściśle powiązana z zaawansowanym generatorem umów.

2.4 Przystosowanie aplikacji do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)

W ramach projektu aplikacja ma zostać dostosowana do obsługi umożliwiającej osobom słabo widzącym używanie aplikacji (czyli dodanie odpowiednich kontrastów, tekstów alternatywnych przy obrazach itp.). Według badań Fundacji Widzialni w 2015 roku tylko 12,8% stron www instytucji publicznych spełniało minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, rok później odsetek ten wynosił już 22,9% i ciągle się zwiększa, zapobiegając wykluczeniu internetowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i niezamożnych.

2.5 Uniwersalne “Umownik API”

W ramach projektu ma powstać również Uniwersalne API dla systemu Umownik, które będzie pozwalało na wymianę informacji z innymi systemami poprzez bezpieczny kanał z wykorzystaniem technologii Webservice (oparte o przesyłanie komunikatów w ustandaryzowanym formacie XML).

Wszelkie opracowania wyniki badań, schematy, rysunki, prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU WYROBU:

 1. FUNKCJONALNOŚĆ ZAAWANSOWANEGO GENERATORA UMÓW

Główne funkcjonalności modułu to:

 • możliwość tworzenia szablonów umów,
 • możliwość wyboru pól z katalogu możliwych pól (takich jak pola tekstowe, pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pola warunkowe),
 • obsługa funkcjonalności “przeciągnij i upuść”,
 • dynamiczne walidatory sprawdzające wartości w poszczególnych polach (również zależnych od siebie),
 • tworzenie i wersjonowanie szablonów w oparciu o strukturę drzewiastą,
 • zaawansowane śledzenie umów opartych o daną wersję szablonu,
 • grupowanie szablonów na potrzeby wybranej firmy,
 • przypisywanie szablonów do określonych typów,
 • wskazywanie aktywnych szablonów,
 • zaawansowany system uprawnień do szablonów obejmujący zarówno firmy jak i użytkowników.

Cały moduł ma być wykonany z myślą o działaniu poprzez stronę WWW i ma być dostępny dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami do korzystania z niego. Wygenerowane dokumenty będą standardowymi dla istniejącego systemu elementami, które będą dostępne na wszystkie platformy usługi tj. przeglądarka internetowa, system Android, system iOS.

Od strony technicznej, moduł będzie oparty o następujące technologie:

 • PHP oraz framework Yii2 do zapewnienia strony serwerowej oraz panel administratora systemu pozwalające na pełną obsługę logiki biznesowej aplikacji,
 • Mysql – relacyjna baza danych, przechowująca centralnie informacje o wzorach umów oraz uprawnieniach,
 • Angular 2 – na potrzeby aplikacji webowej, dostępnej przez przeglądarki www.
 1. MODUŁ DYNAMICZNEGO EOD

Główne funkcjonalności modułu to:

 • możliwość tworzenia ścieżki dla szablonu dokumentu,
 • możliwość wizualizacji postępu dokumentu na ścieżce,
 • możliwość planowania kroków obligatoryjnych, a także opcjonalnych w ramach ścieżki,
 • obsługa uprawnień na poziomie firm oraz poszczególnych użytkowników,
 • wersjonowanie szablonów umów a także śledzenie ich wykorzystania,
 • system powiadomień związanych z pojawieniem się nowych szablonów oraz akcji niezbędnych do wykonania w związku z umową,
 • możliwość śledzenia historii wersji szablonów umowy oraz proponowanie zmian w wersjach.
 1. SYSTEM (MODUŁ) UMÓW DYNAMICZNYCH – OPARTY O IDEĘ SMART CONTRACTU

Główne funkcjonalności modułu to:

 • możliwość definiowania zdarzeń i alertów,
 • automatyczna analiza zmiennych w umowach pod kątem wyzwalaczy,
 • możliwość zarządzania i definiowania szablonów powiadomień i informacji,
 • wysyłanie powiadomień w postaci powiadomień push oraz email,
 • śledzenie postępów w realizacji zobowiązań z umowy,
 • analiza umów pod kątem potrzebnych aneksów i zmian, odzwierciedlających faktyczny stan prawny.
 1. PRZYSTOSOWANIE APLIKACJI DO STANDARDU WCAG 2.0 (WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES)

Aplikacja Umownik zgodna ze standardem WCAG 2.0 umożliwi więc:

 • postrzegalność: informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika będą przedstawione użytkownikom w sposób dostępny i jasny,
 • funkcjonalność: komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja będą możliwe do użycia,
 • zrozumiałość: informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe,
 • solidność: treść musi być opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.
 1. UNIWERSALNE “UMOWNIK API”

W ramach projektu powstanie również Uniwersalne API dla systemu Umownik, które będzie pozwalało na wymianę informacji z innymi systemami poprzez bezpieczny kanał z wykorzystaniem technologii Webservice (oparte o przesyłanie komunikatów w ustandaryzowanym formacie XML).

API będzie pozwalało uprawnionym programom na wymianę informacji o:

 • szablonach umów,
 • zawartych umowach,
 • powiadomieniach,
 • zaplanowanych wydarzeniach związanych z umowami,
 • firmach i użytkownikach.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, oferentem mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/kategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym/kategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym.html

 1. Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja o ofercie firmy znajduje się pod adresem:

www.lawbiz.pl

oraz na stronie Bazy Konkurencyjnosci

dodatkowych informacji udziela:

Pan Hubert Śniatała

adres e-mail: h.sniatala@lawbiz.pl

 

3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedstawia dokumenty:

a. Wypełniony i podpisany “Formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

c. Wypełnione i podpisane oświadczenie o zrealizowanych projektach badawczych – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

d. Wypełniony i podpisany “Harmonogram prac” – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

e. Aktualne odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

f. Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze , jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy

g. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzone w formie spółki cywilnej, należy dołączyć umowę spółki

h. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w pkt XI ust. 4, winny być złożone przez każdego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

i. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia projektu/ wykonywania przedmiotu zamówienia od 01.04.2019 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.10.2019 r.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestniczeniem w postępowaniu.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub koperty. Koperta lub opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna:

 • zostać opatrzona pieczątką oferenta,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • zostać podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,
 • zawierać oświadczenia zgodne z zapytaniem ofertowym,
 • wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 21.11.2018 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lawbiz.pl, operatora pocztowego, kuriera bądź też dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, tj.

LawBiz Technology Sp. z o.o.
Wodna 15/4,
61-782 Poznań.

Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej doręczenia do siedziby Zamawiającego lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w ten sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią.

 1. Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi dnia 22.11.2018 r. o godz. 9:00, a informacja o wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.lawbiz.pl oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową, na adresy e-mail wskazane w treści oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 4. Zmiany lub wycofanie oferty po upływie terminu do jej składania nie będzie możliwe.
 5. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z przypisaną im wagą:

KRYTERIUM WAGA
CENA 80
OKRES GWARANCJI 20

 

Kryterium 1: Cena

Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 80 pkt. Sposób wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród badanych ofert

Wynik   =   ————————————————————-   * 80

Cena netto w rozpatrywanej ofercie

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 80 pkt.


 

Kryterium 2: Okres trwania Gwarancji

Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie wyrażony będzie liczbą miesięcy okresu gwarancji jaką Oferent zaoferuje w ofercie .

Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie w miesiącach

Wynik   =   ————————————————————————————– * 20

Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród badanych ofert

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt.

IX. SPOSÓB WYBORU OFERT

 1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (w tym kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
 2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta posiadająca korzystniejszy wpływ na środowisko. Oferent wypełniając Załącznik nr 5 sam wskazuje wpływ realizacji zamówienia na środowisko oraz przedstawia przyjętą metodologię. Przedstawiony wpływ na środowisko powinien być mierzalny, weryfikowalne. W szczególności brane pod uwagę będą deklarowane zużycie materiałów i ilość wytworzonych odpadów.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie informacji (protokół z wyniku procedury ofertowej) na stronie internetowej www.lawbiz.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. UMOWA

Treść umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron. Wszystkie zapisy wzoru umowy mogą być modyfikowane. Umowa zawarta po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod warunkiem (zawieszającym) uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach poddziałania „Bony na innowacje dla MŚP” udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.
 4. Składając ofertę wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją programową poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, dostępną pod adresem: https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp i spełnia wymogi stawiane „Wykonawcy” w rozumieniu Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczących wyboru wykonawców usług.
 5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 6. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych modyfikacji postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Za istotną modyfikację uznaje się:

 • modyfikację wprowadzającą warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałaby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, lub
 • modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie, na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie, lub
 • modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy, lub
 • gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie udzielił zamówienia. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej modyfikacji umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

XII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3 – Harmonogram prac

Załącznik nr 4 – Wzór umowy warunkowej z Wykonawcą

Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………….

(pieczątka Wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy……………………………….……………………………………………………….

Adres siedziby …………………………………………..……………………………………………………….…………

…………………………………………..……………………………………………………….…………

Adres do korespondencji …………………………….……………………………………………………..…………….……………

…………………………………………..……………………………………………………….…………

Nr tel.  ………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Zamawiającego:

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na opracowanie

…………………………………………..……………………………………………………….………… …………………………………………..……………………………………………………….………… Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:

 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………………………….……………..zł),

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………….zł)

stawka podatku VAT ……………..………………….. %,

kwota podatku VAT …………….……………………. zł, (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………..……………………………………………………….… zł)

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:…………………………………………………………………… zł, (słownie:…………………………………………………………………………………………………………..…….zł).

 1. Na Przedmiot Umowy oferujemy gwarancję jakości na okres ……………….. (słownie: ……………….…………………………………..) miesięcy od dnia protokolarnego odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.
 4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia.
 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie wymagane dokumenty.
 6. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.
 8. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia ………………………..…………………
 9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub części prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 

…..………………………..                                  …………….……………………………………

(miejscowość i data)                           podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………, dn. ……………………

NIP …………………………………………………

REGON …………………………………………………

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Nr postępowania ………….. Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

……………………………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

……………………………..

(miejscowość, data)

……………………………..

(pieczęć oferenta)

 

Harmonogram Prac

 

L.p Etap Liczba roboczogodzin Wynagrodzenie netto Termin wykonania
1 Zaawansowany generator umów
2 Moduł dynamicznego EOD
3 System (Moduł) Umów Dynamicznych
4 Przystosowanie aplikacji do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)
5 Uniwersalne “Umownik API”
6 Integracja krzyżowa nowych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą aplikacji
7 Testy zamknięte oraz testy z użytkownikami końcowymi zakończone raportem

 

 

…….……………………………………..

(podpis oferenta)

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy warunkowej

 

Umowa warunkowa

zawarta w dniu ……………………………. w ………………………… pomiędzy:

………………………………………………… z siedzibą …………………..; NIP: …………………;

reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………………………..;

zwanym/ą dalej Zamawiającym,

 

a

………………………………………………… z siedzibą …………………..; NIP: …………………;

reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………………………..;

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

 

w dalszej części niniejszej Umowy nazywanymi łącznie Stronami, pod następującym warunkiem:

 

 1. Zamawiający uzyska od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowanie na realizację projektu. Uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

§ 1 [Przedmiot Umowy]

 1. Umowa dotyczy wykonania projektu obejmującego zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego systemu informatycznego Umownik, z uwzględnieniem rozwoju architektury aplikacji, jej funkcjonalności oraz technologii w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających eksperymentalne prace rozwojowe, w ramach projektu realizowanego pod nazwą „……………………………………………………………………………………..” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP” – o następującej treści:
 2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę rozwojową wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach określonych w treści niniejszej umowy.
 3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami Zapytanie ofertowego nr 1/2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.
 4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę – ………………………………………

 

§ 2 [Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]

 1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych etapów usługi w terminach nie późniejszych, niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
 2. Odbiór rezultatów poszczególnych etapów usługi zrealizowanych przez Wykonawcę, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi poprzez podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

§ 3 [Autorskie prawa majątkowe]

 1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę poszczególnych rezultatów prac określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej utworami) oraz po wypłaceniu Wykonawcy odpowiedniej kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tych rezultatów w zakresie potrzebnym dla realizacji działań Zamawiającego.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na następujących polach eksploatacji:
 1. używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;
 2. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;
 3. wprowadzanie utworów do pamięci komputera;
 4. publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 5. wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworów lub ich fragmentów (części) w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach komputerowych;
 6. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów lub ich fragmentów (części);
 7. używanie i korzystanie z utworów w tym w sposób określony powyżej, tak przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiającym zawarł lub zamierza zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
 1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że w momencie przekazania utworów będą mu przysługiwały prawa autorskie do nich w zakresie wystarczającym do przekazania ich Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.
 2. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w § 4 Umowy.
 3. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zamawiającego, Strony sporządzą do niniejszej Umowy pisemny aneks, dodając postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego pola eksploatacji bezpłatnie lub za zapłatą kwoty, która nie może być wyższa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
 4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także na wykorzystanie rezultatów usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Wykonawcy.
 5. Prawa o jakich mowa w ust. 2 Zamawiający może przenosić na inne podmioty lub udzielać im wyłącznych lub niewyłącznych licencji w pełnym zakresie posiadanych praw autorskich, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

 

§ 4 [Wynagrodzenie]

 1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy wynosi ……………………. złotych netto ( słownie: …………………….. ) i  zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją wysokością wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację danego zadania wskazanego w treści Załącznika nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dokonaniu protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych etapów przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.
 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ………. dni od dnia wystawienia faktury VAT.

 

§ 5 [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]

 1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji usług objętych danym etapem (etapy i ich terminy wykonania określono w Załączniku nr 4 do Umowy) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości Przedmiotu Umowy,, za każdy dzień opóźnienia.
 2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100% wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
 3. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym zakresie przesłanki ich naliczania.
 4. Niezależnie od kar umownych określonych w treści § 5 Wykonawca jest zobowiązany na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 6 [Gwarancja i Rękojmia]

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi.
 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.

§ 7 [Inne postanowienia]

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość według własnego uznania dokonania zmiany umowy:

a) w zakresie terminu realizacji usługi (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) wyłącznie na wniosek Zamawiającego;
b) jeśli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) jeśli nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
d) zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji i rekomendacji Instytucji Pośredniczącej lub innych organów administracji publicznej.

4. Zamawiający dopuszcza według własnego uznania wszelkie nieistotne zmiany umowy.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2018 wraz z opisem przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 – Harmonogram Prac oraz Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Zamawiający                                                                        Wykonawca

……………………………………                                         …………………………………

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2018 wraz z opisem przedmiotu zamówienia;

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram Prac

4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

Załącznik nr  5 Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

 

 

………………………, dn. ……………………

 

NIP …………………………………………………

 

REGON …………………………………………………

 

Oświadczenie o  wpływie realizacji zamówienia na środowisko

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

Nr postępowania ………….. Oświadczam(y), że podczas realizowania Przedmiotu Zamówienia wytworzymy odpady w ilościach :

 

 

 

 

 

 

Nadto oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie miała następujący wpływ na środowisko:

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

admin

Komentarze są wyłączone