Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Poznań, dnia 05.07.2019 r.

Lawbiz Technology Sp. z o.o.
ul. Wodna 15/4
61-782 Poznań
Tel: (+48) 691 069 319
E-mail: biuro@lawbiz.pl
https://www.lawbiz.pl/

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Lawbiz Technology sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 15/4, 61-782 Poznań.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z ADO pod adresem e
mail: biuro@lawbiz.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 1 powyżej.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia
umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO, uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie
roszczeń.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi
powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą
przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi
przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują
Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym
instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które
świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w
postępowaniu.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania
danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Poznań, dnia 05..07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

dotyczy rozwoju aplikacji Umownik, która ma się opierać na 3 dedykowanych modułach,
mających na celu rozszerzenie i ulepszenie obecnych funkcjonalności.

I. ZAMAWIAJĄCY

Lawbiz Technology Sp. z o.o.
ul. Wodna 15/4
61-782 Poznań
Tel: (+48) 691 069 319
E-mail: biuro@lawbiz.pl
https://www.lawbiz.pl/

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. KOD CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
2. ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi rozbudowa systemu informatycznego aplikacji Umownik, szczegółowo
określona w pkt 2.1 – 2.5, która będzie opierała się o 3 dedykowane moduły mające na celu
rozszerzenie obecnych funkcjonalności. W zakres prac wchodzą prace koncepcyjne, prace
programistyczne, testy zamknięte oraz testy z użytkownikami końcowymi zakończone
stworzeniem raportu o cechach weryfikowalnych ze wskazaną metodyką przez Wykonawcę.
Uzasadnienie realizowanego zakresu prac:
Rozbudowa aplikacji ma na celu świadczenie znacząco lepszej usługi użytkownikom aplikacji a
nadto ma wpłynąć na proces świadczenia usługi przez wnioskodawcę poprzez skrócenia czasu
przygotowania szablonu dokumentu do używania przez użytkownika Aplikacji i
wyeliminowanie kosztów wnioskodawcy związanych z digitalizacją wzorca umownego
użytkownika Aplikacji. Obecnie wdrożenie wzorca umownego użytkownika aplikacji wymaga
nakładu pracy informatyków i prawników. Proces świadczenia usługi poprzez zmniejszenie
kosztów przygotowania szablonu umowy może wpłynąć na cenę usług świadczonych przez
aplikację Umownik i tym samym pozytywnie oddziaływać na jej konkurencyjność na rynku oraz
poprawić dostępność do produktu dla użytkowników końcowych.
2.1 Funkcjonalność zaawansowanego generatora umów
Funkcjonalność wprowadza w aplikacji możliwość wygodnego i inteligentnego tworzenia wielu
szablonów umów, wraz z ich wersjonowaniem i śledzeniem zależności z tym związanych

(funkcjonalności te przenikają się z modułami dynamicznego EOD oraz Modułu Umów
Dynamicznych). Innowacją w rozwiązaniu jest duża elastyczność generatora, pozwalająca na
stworzenie w zasadzie dowolnej umowy w systemie, bez konieczności ingerencji osób
technicznych (informatyków). Pozwoli to wprowadzić do wewnętrznego procesu świadczenia
usług przez aplikację Umownik innowacji polegającej na zastapieniu pracy informatyków oraz
osób nadzorujących zgodność tworzenia szablonu umowy z wymaganiami użytkownika i prawa
powszechnie obowiązującego (praca prawników) poprzez stworzenie algorytmów
umożliwiających wykonanie tej samej czynności przez użytkownika aplikacji Umownik przy
wsparciu danych aplikacji. Intuicyjność rozwiązania będzie pozwalać na tworzenie
dokumentów przez dowolnych użytkowników nie dysponujących umiejętnościami z zakresu
informatyki, do obsługi generatora dokumentów wystarczająca będzie podstawowa
konsumencka znajomość obsługi komputera i portali internetowych. Generator umów jest
funkcjonalnością innowacyjną, niespotykaną nigdzie w podobnym rozwiązaniu, pozwalającym
na automatyzację tworzenia, wersjonowania i zawierania umów na odległość.
2.2 Moduł dynamicznego EOD
Moduł ten ma wprowadzić funkcjonalność w pełni zarządzalnego, dynamicznego systemu
obiegu dokumentów, który będzie współdziałał z mechanizmami zaimplementowanymi już w
aplikacji Umownik. System ten pozwoli na określanie sposobu obiegu dla różnych typów
dokumentów, przyporządkowanych do różnych typów spraw. System będzie m.in. pozwalał na
dodawanie wielu osób do procesu, określanie ścieżki krytycznej, a także wyznaczanie
maksymalnego czasu na podjęcie decyzji o dalszej drodze dokumentu. Ponadto moduł ten ma
pozwalać na dynamiczną wizualizację ścieżki obiegu dokumentów, obrazującą w czasie
rzeczywistym postęp prac – wizualizacja ta ma być dostępna na poziomie szablonu, pokazując
jakie kroki musi przejść dokument od jego utworzenia do pełnej akceptacji. Dodatkowo
wizualizacja ma być dostępna również z poziomu konkretnej umowy, prezentując aktualną
pozycję na ścieżce realizowanego procesu.
2.3 System (Moduł) Umów Dynamicznych – oparty o ideę smart contractu
Moduł SUD ma wprowadzać w ramach aplikacji rozwiązania, które nawiązują do idei “smart
contract”. W przeciwieństwie do nich, rozwiązanie proponowane w aplikacji Umownik nie ma
być jednak oparte o technologię blockchain, a o mechanizmy autoryzacji i potwierdzenia
zawartości poprzez wbudowane już w system mechanizmy. Moduł SUD ma pozwalać na
kontrolowanie umów, które będą przez system w sposób inteligentny analizowane pod kątem
zawartych zobowiązań oraz ich legalności, pozwalać śledzić postęp ich realizacji, a także
przypominać o ich wykonaniu lub bezpośrednio uruchamić dalsze procesu biznesowe u
użytkowników ( synergia modułu SUD z modułem uniwersalnego API określonego w pkt. 2.5)
Ma to umożliwiać np. przypominanie o ratalnej płatności w odpowiednim terminie, czy
propozycję przedłużenia umowy najmu, której zakończenie się zbliża, a nadto uruchamiać
działania innych zewnętrznych systemów użytkowników. Funkcjonalność modułu SUD ma być
ściśle powiązana z zaawansowanym generatorem umów i modułem uniwersalnego API
określonego w pkt. 2.5
2.4 Przystosowanie aplikacji do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility
Guidelines)

W ramach projektu aplikacja Umownik ma zostać dostosowana do obsługi umożliwiającej
osobom słabo widzącym używanie aplikacji (czyli dodanie odpowiednich kontrastów, tekstów
alternatywnych przy obrazach, itp.). Według badań Fundacji Widzialni w 2015 roku tylko
12,8% stron www instytucji publicznych spełniało minimalne wymagania dostępności dla osób
o specjalnych potrzebach, rok później odsetek ten wynosił już 22,9% i ciągle się zwiększa,
zapobiegając wykluczeniu internetowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i
niezamożnych.
2.5 Uniwersalne “Umownik API”
W ramach projektu ma powstać również Uniwersalne API dla systemu Umownik, które będzie
pozwalało na wymianę informacji z innymi systemami poprzez bezpieczny kanał z
wykorzystaniem technologii Webservice (oparte o przesyłanie komunikatów w
ustandaryzowanym formacie XML). Pozwoli to na innowację w zawieraniu umów poprzez
wdrożenie idei smart contract. Wypełnienie umowy i jej zawarcie w systemie Umownik stanie
się częścią procesu biznesowego użytkownika aplikacji, będzie on mógł uszczelnić proces
produkcyjny lub usługowy poprzez dodanie obligatoryjnego elementu realizacji zamówienia –
zawarcie umowy z wykorzystaniem aplikacji Umownik. Ta innowacja pozwoli na realizowanie
zleceń wyłącznie na podstawie formalnie zawartych zobowiązań, a uczynienie jej elementem
procesu usługowego/ produkcyjnego umożliwi uniknięcie powielania wprowadzania danych do
posiadanych systemów informatycznych będących częścią procesu usługowego/
produkcyjnego. Dane z zawartej umowy, zgodnie z jej postanowieniami, będą w sposób
automatyczny przekazywane do wykorzystania w ramach dalszych etapów procesu
usługowego bądź produkcyjnego. Dla przykładu, zawierając umowę w aplikacji Umownik na
dostawę określonego produktu, poprzez integrację z systemami wewnętrznymi użytkownika
aplikacji Umownik, aplikacja Umownik przekaże informację do systemu kierującego produkcją
co do wymagań zamówienia, a nawet zadba, by po spełnieniu określonych w umowie
warunków np. otrzymania i wgrania do sytemu Umownik potwierdzenia wpłaty zaliczki, bez
dodatkowych czynności w systemie użytkownika, produkcja ruszyła automatycznie.

Wszelkie opracowania wyniki badań, schematy, rysunki, prawa autorskie przechodzą na
Zamawiającego.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU WYROBU
1. Funkcjonalność zaawansowanego generatora umów
Główne funkcjonalności modułu to:
● możliwość tworzenia szablonów umów,
● możliwość wyboru pól z katalogu możliwych pól (takich jak pola tekstowe, pola
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pola warunkowe),
● obsługa funkcjonalności “przeciągnij i upuść”,
● dynamiczne walidatory sprawdzające wartości w poszczególnych polach (również zależnych
od siebie),
● tworzenie i wersjonowanie szablonów w oparciu o strukturę drzewiastą,
● zaawansowane śledzenie umów opartych o daną wersję szablonu,
● grupowanie szablonów na potrzeby wybranej firmy,

● przypisywanie szablonów do określonych typów,
● wskazywanie aktywnych szablonów,
● zaawansowany system uprawnień do szablonów obejmujący zarówno firmy, jak i
użytkowników.
2. Moduł dynamicznego EOD
Główne funkcjonalności modułu to:
● możliwość tworzenia ścieżki dla szablonu dokumentu,
● możliwość wizualizacji postępu dokumentu na ścieżce,
● możliwość planowania kroków obligatoryjnych, a także opcjonalnych w ramach ścieżki,
● obsługa uprawnień na poziomie firm oraz poszczególnych użytkowników,
● wersjonowanie szablonów umów a także śledzenie ich wykorzystania,
● system powiadomień związanych z pojawieniem się nowych szablonów oraz akcji
niezbędnych do wykonania w związku z umową,
● możliwość śledzenia historii wersji szablonów umowy oraz proponowanie zmian w
wersjach.
3. System (Moduł) Umów Dynamicznych – oparty o ideę smart contractu
Główne funkcjonalności modułu to:
● możliwość definiowania zdarzeń i alertów,
● automatyczna analiza zmiennych w umowach pod kątem wyzwalaczy,
● możliwość zarządzania i definiowania szablonów powiadomień i informacji,
● wysyłanie powiadomień w postaci powiadomień push oraz e-mail,
● śledzenie postępów w realizacji zobowiązań z umowy,
● analiza umów pod kątem potrzebnych aneksów i zmian, odzwierciedlających faktyczny stan
prawny.
4. Przystosowanie aplikacji do standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)
Aplikacja Umownik zgodna ze standardem WCAG 2.0 będzie spełniać następujące cechy:
● postrzegalność: informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika będą przedstawione
użytkownikom w sposób dostępny i jasny. Parametr zostanie osiągnięty poprzez dodanie
możliwości zmiany kontrastu oraz dodanie opisów i tooltipów w miejscach, które tego
wymagają.
● funkcjonalność: komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja będą możliwe do
użycia. Parametr zostanie poprzez dodanie elementów interfejsu zapewniających możliwość
nawigacji w rozwiązaniu dla osób słabo widzących
● zrozumiałość: informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
Parametr zostanie osiągnięty poprzez dodanie wyjaśnień oraz dodatkowej pomocy
kontekstowej w systemie, wspierających użytkownika w wykorzystaniu systemu.
● solidność: treść musi być opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez
różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające. Parametr
zostanie osiągnięty poprzez weryfikację dodanych rozwiązań pod kątem dostępności dla osób
słabo widzących i narzędzi przez nich wykorzystanych.

5. Uniwersalne “Umownik API”- oparta o ideę smart contractu
W ramach projektu powstanie również Uniwersalne API dla systemu Umownik, które będzie
pozwalało na wymianę informacji z innymi systemami poprzez bezpieczny kanał z
wykorzystaniem technologii Webservice (oparte o przesyłanie komunikatów w
ustandaryzowanym formacie XML).
API będzie pozwalało uprawnionym programom na wymianę informacji o:
● szablonach umów,
● zawartych umowach,
● powiadomieniach,
● zaplanowanych wydarzeniach związanych z umowami,
● firmach i użytkownikach.
● danych z umowy w formacie wskazanym dla integracji z zewnętrznym systemem
użytkownika

Dane udostępniane i wymieniane przez API będzie bazować na istniejącym schemacie bazy
danych systemu Umownik oraz na danych o które zostanie system rozszerzony w ramach prac
objętych działaniami z punktów 1-3.
Wszystkie opisane powyżej moduły i funkcjonalności (1-5) muszą być wykonane z myślą o
działaniu poprzez stronę WWW i mają być dostępne dla wszystkich użytkowników z
uprawnieniami do korzystania z nich w ramach aplikacji oraz strony systemu Umownik.
Wygenerowane dokumenty będą standardowymi dla istniejącego systemu elementami, które
będą dostępne na wszystkie platformy usługi tj. przeglądarka internetowa, system Android,
system iOS.
Od strony technicznej, moduł ma być oparty o następujące technologie:
● PHP oraz framework Yii2 do zapewnienia strony serwerowej oraz panel administratora
systemu pozwalające na pełną obsługę logiki biznesowej aplikacji,
● Mysql – relacyjna baza danych, przechowująca centralnie informacje o wzorach umów oraz
uprawnieniach,
● Angular 2 – na potrzeby aplikacji webowej, dostępnej przez przeglądarki www.
Rozwiązania muszą zostać zintegrowane w sposób spójny z obecnie istniejącymi
rozwiązaniami w systemie Umownik rozszerzając jego funkcjonalność i obsługiwane procesy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze Zapytanie
ofertowe, oferentem mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42
ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista jednostek
naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową przedstawiona została w

komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o
przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z
2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod
adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/kategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym/k
ategorie-naukowe-przyznane-jednostkom-naukowym.html
2. Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawca nie może
być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
● uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
● pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacja o ofercie spółki znajduje się pod adresem:

www.lawbiz.pl

oraz na stronie Bazy Konkurencyjnosci.

Dodatkowych informacji udziela:

Pan Bartłomiej Majchrzak, adres e-mail: b.majchrzak@lawbiz.pl

3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia Wykonawca przedstawia dokumenty:
a) wypełniony i podpisany “Formularz ofertowy” – Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego,
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
c) Wypełnione i podpisane oświadczenie o zrealizowanych projektach
badawczych – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
d) wypełniony i podpisany “Harmonogram prac” – Załącznik nr 4 do Zapytania
Ofertowego,
e) aktualne odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
f) imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we
właściwym rejestrze, jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,
g) jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzone w formie spółki cywilnej, należy
dołączyć umowę spółki,

h) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty,
o których mowa w pkt XI ust. 4, winny być złożone przez każdego z
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
i) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,
należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia projektu/ wykonywania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2020 r.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania
ofertowego.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
związanych z uczestniczeniem w postępowaniu.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub
koperty. Koperta lub opakowanie zewnętrzne winno być zaadresowane na adres
siedziby Zamawiającego.
5. Oferta powinna:
● zostać opatrzona pieczątką oferenta,
● posiadać datę sporządzenia,
● zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
● zostać podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta,
● zawierać oświadczenia zgodne z Zapytaniem ofertowym,
● wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.07.2019 r. za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuro@lawbiz.pl, operatora pocztowego, kuriera bądź też
dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, tj. Lawbiz Technology Sp. z o.o., ul.
Wodna 15/4, 61-782 Poznań w godz. 09:00 – 15:00.
Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej doręczenia do siedziby Zamawiającego lub
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w ten sposób, że Zamawiający mógł
się zapoznać z jego treścią.
2. Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi dnia 19.07.2019 r. o godz. 09:00, a informacja o
wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona poprzez
opublikowanie na stronie internetowej www.lawbiz.pl oraz przekazana Wykonawcom
biorącym udział w postępowaniu drogą e-mailową, na adresy e-mail wskazane w treści
oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zmiany lub wycofanie oferty po upływie terminu do jej składania nie będzie możliwe.

6. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z
przypisaną im wagą:
KRYTERIUM WAGA
CENA 80
OKRES GWARANCJI 20

Kryterium 1: Cena
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 80 pkt. Sposób
wyliczenia punktów:

Najniższa cena netto spośród badanych ofert
Wynik = ————————————————————- * 80

Cena netto w rozpatrywanej ofercie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 80 pkt.
Kryterium 2: Okres trwania Gwarancji
Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie wyrażony będzie liczbą miesięcy okresu gwarancji
jaką Oferent zaoferuje w ofercie. Waga kryterium 20 pkt. Sposób wyliczenia punktów:

Okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie w miesiącach

Wynik = ————————————————————————————– * 20
Najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród badanych ofert

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 20 pkt.
IX. SPOSÓB WYBORU OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w
Zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie.
Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (w tym kryteriów formalnych)
zostaną odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte w
niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wybrana zostanie oferta
posiadająca korzystniejszy wpływ na środowisko. Oferent wypełniając Załącznik nr 5
sam wskazuje wpływ realizacji zamówienia na środowisko oraz przedstawia przyjętą
metodologię. Przedstawiony wpływ na środowisko powinien być mierzalny,

weryfikowalne. W szczególności brane pod uwagę będą deklarowane zużycie
materiałów oraz ilość wytworzonych odpadów.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez
umieszczenie informacji (protokół z wyniku procedury ofertowej) na stronie
internetowej www.lawbiz.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
X. UMOWA
Treść umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron.
Wszystkie zapisy wzoru umowy mogą być modyfikowane. Umowa zawarta po wyłonieniu
najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod warunkiem (zawieszającym)
uzyskania dofinansowania na realizację projektu.
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia Zapytania
ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach
poddziałania „Bony na innowacje dla MŚP” udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości lub zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzenia niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za
jego wykonanie.
4. Składając ofertę Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją programową
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, dostępną pod adresem:
https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp i
spełnia wymogi stawiane „Wykonawcy” w rozumieniu Instrukcji dla Wnioskodawców
dotyczących wyboru wykonawców usług.
5. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.
6. W wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym
Wykonawcą umowę.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych modyfikacji postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy. Za istotną modyfikację uznaje się:
● modyfikację wprowadzającą warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego
postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych
kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty innej
niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałaby dodatkowych uczestników
postępowania o udzielenie zamówienia, lub
● modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie, na korzyść
wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie, lub
● modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy, lub
● gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie
udzielił zamówienia.
8. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej modyfikacji
umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.

9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. W uzasadnionych
przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawca może
samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik nr 3 – Harmonogram prac
Załącznik nr 4 – Wzór umowy warunkowej z Wykonawcą
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

……………………………………….
(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………….
Numer tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane Zamawiającego:
1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na
opracowanie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu
ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:
…………………………………………………………………………zł),

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….zł)
stawka podatku VAT …………………………………. %,
kwota podatku VAT ………………………………….. zł,
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł)
Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………………………………………………… zł,
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………zł).
2. Na Przedmiot Umowy oferujemy gwarancję jakości na okres ……………….. (słownie:
……………………………………………………) miesięcy od dnia protokolarnego odebrania przez
Zamawiającego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w
Zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi
będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz czynniki
związane z realizacją zamówienia.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie wszystkie
wymagane dokumenty.
7. W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia
pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie
wymagania Zamawiającego.
9. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia
…………………………………………..
10. Oświadczamy, iż zamówienie zostanie wykonane samodzielnie, bez zlecania całości lub
części prac podmiotom trzecim, zgodnie z zakresem określonym w Zapytaniu ofertowym.

……………………………. ………………………………………………….
(miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

………………………, dn. ……………………

NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:
Nr postępowania …………..
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
……………………………..
(miejscowość, data)
……………………………..
(pieczęć oferenta)
Harmonogram Prac
l.p. Etap Podzadanie Liczba
roboczogodzin

Wynagrodzenie
netto (zł)

Data
realizacji:

1 Zaawansowany
generator
umów

Pola oraz
przeciągnij i
upuść
Walidatory
Obsługa
szablonów
Pozostałe prace
i integracja
wewnętrzna
Razem (suma):

2 Moduł
dynamicznego
EOD

Obsługa ścieżki
Obsługa
uprawnień i
wersjonowanie
Powiadomienia
Pozostałe prace
i integracja
wewnętrzna
Razem (suma):

3 System (Moduł)
Umów
Dynamicznych

Zdarzenia,
zmienne i alerty
Powiadomienia

Obsługa
zobowiązań i
terminów
Pozostałe prace
i integracja
wewnętrzna
Razem (suma):

4 Przystosowanie
aplikacji do
standardu
WCAG 2.0
(Web Content
Accessibility
Guidelines)

postrzegalność:
funkcjonalność:
zrozumiałość:
solidność:
Razem (suma):

5 Uniwersalne
“Umownik API”

Szablony umów
Zawarte umowy
Powiadomienia
Wydarzenia
Firmy i
użytkownicy
Dane z umowy
Razem (suma):

6 Integracja
krzyżowa
nowych
rozwiązań z
istniejącą
infrastrukturą
aplikacji

Razem (suma):

7 Testy
zamknięte oraz
testy z
użytkownikami
końcowymi
zakończone
raportem

Razem (suma):

Razem kwota netto: ………………………………..

……………………………………………
(podpis oferenta)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy warunkowej

Umowa warunkowa
zawarta w dniu ……………………………. w ………………………… pomiędzy:
………………………………………………… z siedzibą …………………..; NIP: …………………;
reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………………………..;
zwanym/ą dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………… z siedzibą …………………..; NIP: …………………;
reprezentowanym/ą przez …………………………………………………………………………………..;
zwanym/ą dalej Wykonawcą,
w dalszej części niniejszej Umowy nazywanymi łącznie Stronami, pod następującym
warunkiem:
Zamawiający uzyska od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
dofinansowanie na realizację projektu. Uzyskanie dofinansowania jest rozumiane jako
zawarcie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z PARP w ramach działania 2.3
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla
MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

§ 1 [Przedmiot Umowy]

1. Umowa dotyczy wykonania projektu obejmującego zakup od Wykonawcy usługi
polegającej na opracowaniu znacząco ulepszonego systemu informatycznego
Umownik, z uwzględnieniem rozwoju architektury aplikacji, jej funkcjonalności oraz
technologii w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr
651/2014 oznaczających eksperymentalne prace rozwojowe, w ramach projektu
realizowanego pod nazwą „……………………………………………………………………………………..” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla
MŚP” – o następującej treści:
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę rozwojową wskazaną w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, na warunkach
określonych w treści niniejszej Umowy.
3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami Zapytanie ofertowego
nr 1/2019 r., w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”.
4. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą przedstawioną przez
Wykonawcę – ………………………………………

§ 2 [Termin i warunki realizacji przedmiotu Umowy]

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w zakresie poszczególnych etapów usługi w
terminach nie późniejszych, niż wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Odbiór rezultatów poszczególnych etapów usługi zrealizowanych przez Wykonawcę,
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, nastąpi poprzez podpisanie protokołów
zdawczo-odbiorczych.

§ 3 [Autorskie prawa majątkowe]

1. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę poszczególnych rezultatów prac określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy (zwanych dalej Utworami) oraz po wypłaceniu
Wykonawcy odpowiedniej kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 4 Umowy, na
Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tych rezultatów w zakresie
potrzebnym dla realizacji działań Zamawiającego.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na
następujących polach eksploatacji:
A. używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) Utworów
dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w
publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz
innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie;
B. utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów, w tym techniką druku, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;
C. wprowadzanie Utworów do pamięci komputera;
D. publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie
Utworów lub ich fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
E. wprowadzanie i publiczne udostępnianie Utworów lub ich fragmentów (części)
w sieci Internet oraz lokalnych sieciach komputerowych i innych sieciach
komputerowych;
F. sporządzanie wersji obcojęzycznych Utworów lub ich fragmentów (części);
G. używanie i korzystanie z Utworów w tym w sposób określony powyżej, tak
przez Zamawiającego, jak i inne upoważnione przez niego podmioty, na własny
użytek lub użytek jednostek powiązanych, w celu prawidłowego zrealizowania
zobowiązań wynikających z umów, jakie Zamawiającym zawarł lub zamierza
zawrzeć z PARP w celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w § 6 ust. 1
Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że w momencie przekazania
Utworów będą mu przysługiwały prawa autorskie do nich w zakresie wystarczającym
do przekazania ich Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2.
4. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z treścią niniejszego
paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad
wynagrodzenie określone w § 4 Umowy.
5. W wypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla
Zamawiającego, Strony sporządzą do niniejszej Umowy pisemny aneks, dodając
postanowienie, na mocy którego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do tego pola eksploatacji bezpłatnie lub za zapłatą kwoty, która nie

może być wyższa niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a
także na wykorzystanie rezultatów usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach
przedmiotowej Umowy bez podawania nazwy Wykonawcy.
7. Prawa o jakich mowa w ust. 2 Zamawiający może przenosić na inne podmioty lub
udzielać im wyłącznych lub niewyłącznych licencji w pełnym zakresie posiadanych
praw autorskich, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

§ 4 [Wynagrodzenie]

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy
wynosi ……………………. złotych netto ( słownie: …………………….. ) i zostanie powiększone o
podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest płatne w częściach odpowiadających swoją
wysokością wynagrodzeniu przewidzianemu za realizację danego zadania wskazanego
w treści Załącznika nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie będzie wypłacane po dokonaniu
protokolarnego odbioru rezultatów wykonania poszczególnych etapów przez
Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ………. dni od dnia wystawienia faktury VAT.

§ 5 [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy]

1. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi realizacji usług objętych danym
etapem (etapy i ich terminy wykonania określono w Załączniku nr 3 do Umowy)
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1% wartości
Przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do
100% wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w sytuacji
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3. Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w
tym zakresie przesłanki ich naliczania.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w treści § 5 Wykonawca jest zobowiązany
na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu
odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na
skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 6 [Gwarancja i Rękojmia]

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz
rękojmi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres
…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.

§ 7 [Inne postanowienia]

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość według własnego uznania dokonania zmiany
Umowy: a) w zakresie terminu realizacji usługi (rozpoczęcia i zakończenia realizacji
usług) wyłącznie na wniosek Zamawiającego; b) jeśli nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy; c) jeśli nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy; d) zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu
projektu wynikające z przebiegu jego realizacji i rekomendacji Instytucji Pośredniczącej
lub innych organów administracji publicznej.
4. Zamawiający dopuszcza według własnego uznania wszelkie nieistotne zmiany Umowy.
5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2019 wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Harmonogram Prac oraz
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający Wykonawca
…………………………………… …………………………………

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe nr 1/2019 wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram Prac;
4) Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o wpływie realizacji zamówienia
na środowisko

………………………, dn. ……………………

NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o wpływie realizacji zamówienia na środowisko

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na:
Nr postępowania …………..
Oświadczam(y), że podczas realizowania Przedmiotu Zamówienia wytworzymy odpady w
ilościach:

Nadto oświadczamy, że realizacja przedmiotu zamówienia będzie miała następujący wpływ na
środowisko:

……………………………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

admin

Leave a Reply Text

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *